Dierenoppas en uitlaatservice Maastricht e.o.

Privacyverklaring

Dierenoppas-en uitlaatservice Maastricht e.o., gevestigd aan Van Akenweg 54 B
6218 HN Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.dieren-oppas.nl
Van Akenweg 54 B
6218 HN Maastricht
+31650845545

Merel van der Mullen is de Functionaris Gegevensbescherming van Dierenoppas-en uitlaatservice Maastricht e.o. Hij/zij is te bereiken via info@dieren-oppas.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dierenoppas-en uitlaatservice Maastricht e.o. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dierenoppas-en uitlaatservice Maastricht e.o. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dierenoppas-en uitlaatservice Maastricht e.o. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De hanteerbare termijn voor het bewaren van persoonsgegevens, zoals hierboven genoemd is, is gedurende het leven van het huisdier of wanneer een eigenaar schriftelijk aangeeft alle persoonsgegevens verwijderd te willen hebben. Er vanuit gaande dat de oudste kat 25 jaar wordt, worden gegevens voor een maximum van 25 jaar opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dierenoppas-en uitlaatservice Maastricht e.o. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenoppas-en uitlaatservice Maastricht e.o. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met uw eigen (vaste) dierenarts. Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld op verzoek van de eigenaar.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Dierenoppas-en uitlaatservice Maastricht e.o. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenoppas-en uitlaatservice Maastricht e.o. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dieren-oppas.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dierenoppas-en uitlaatservice Maastricht e.o. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dierenoppas-en uitlaatservice Maastricht e.o. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@merelvandermullen.nl. Dierenoppas-en uitlaatservice Maastricht e.o. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.